Articles on: Rewards

Kòman pou'w rechaje balans ou ansanm mastercard/visa

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje balans ou nan 3 etap

Step 1
Premye bagay ke wap bezwen pou'w fe
Se ale kote ki make "Balance" lan
Une fwa ke'w rive la
Wap senpleman mete konbyen kob ke'w ta renmen rechaj balans ou
Epi klike sou kote ki make "Recharge" lanStep 2
Le'w finn mete kantite an ke'w ta renmen rechaje an epi klike sou bouton rechaje an
Sistem lan ap mande'w pou'w konfime tranzaction an
Wap senpleman klike sou kote ki di'w "Agree" anStep 3
Ou ta sipoze rive nan pati kote wap bezwen mete information kat ou an
Yes ou kapab rechaje avek kat virtuel ke'w te kreye an
Wap mete ansanm de information sa yo
Nimewo kat lan
Dat expiration kat lan
CVC an
Peyi ke'w te kreye kat lan
Zipcode lan

Le'w fini, wap senpleman peye bouton ki make "Process Payment" lan
Epi balans ou ta sipoze rechajeYayyyy ou rechaje balans ou

Si tout fwa ou poko wè montan an
Ou kapab refresh paj lan epi wap kapab wè montan an

Men kek lot resous ke'w ka aprann plis
Kreye yon kat virtuel
Men lis kote ke'w ka itilize kat lan
Men ansanm de limit ki genyen sou kat lan

Updated on: 26/07/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!