Articles on: Rewards

Men fason pou'w voye kob sou Wise

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou kapab voye kob sou Wise a travè platfòm PGecom lanPou'w kapab voye kob sou Wise
Wap bezwen genyen yon kont sou sistem PGecom lan

Si'w poko genyen yon kont
Ale sou lyen sa epi kreye yon kont sou li
👉 https://app.pgecom.com/signup

Pou'w kapab voye yon kob sou Wise
Fok ou gen kob sou kont PGecom ou an
Si'w poko rechaje balans ou
Ou kapab ale nan pati ki make Wallet lan
Epi wap chwazi nenpot ke'w vle pou'w kapab rechaje balans ou an
Une fwa ke'w finn rechaje balans ou
Epi ou gen kob sou li
Wap bezwen nan pati ki make Withdraw an
Le'w rive nan pati sa, wap chwazi opsyon Wise lan
Konsa tou ou kapab itilize nenpot lot opsyon ke'w vle tankou
PayPal
CashApp
Bank of America
MonCash
NatCash

Nan ka pa nou an, nap chwazi opsyon Wise lan
Epi wap klike sou liUne fwa ke'w finn seleksyone opsyon Wise lan
Sistem lan ap gen pou'l mande'w ansanm de enfomasyon sa yo
Email wise ou an
Kantite kob ke wap voye sou Wise lan
Wap mete done yo epi wap klike sou bouton ki make Withdraw to Wise lan
Answit sistem lan ap ba'w yon rezime de kantite ansanm de bagay sa yo
Kantite kob ke wap peye antanke frè
Email kote Wise lan prale an

Verifye ke tout bagay kòrèk avan ke'w klike sou Withdraw sou Wise lan
Une fwa ke'w verifye, klike sou bouton ki make Withdraw sou Wise lan
Answit sistem lan ap mande'w mete PIN ou
Wap bezwen mete PIN ou
Li enpotan ke'w sonje'l
Une fwa ke'w raple PIN ou, wap mete'l

Si tout bagay pase byen
Ou ta sipoze wè order an sou hold
Ki vle di ekip lan jwenn demand
Epi yap process li

Depi yo finn process li, status an ap chanje de hold pou'l vini a completed

FAQs
1- Konbyen tan li pran avan ke mwen ka jwenn li sou Wise mwen?
Sa pral depann de lè livraison ke'w pran an
Li ka pran 2 jou
Konsa tou li ka fet nan 30 minutes

2- Konbyen kob ke mwen ka voye pa Wise?
Ou ka voye kòm pi piti $10 usd jiska $50000 usd sou Wise

3- Konbyen frè an ye pou'm voye'l sou Wise?
Ou ka aprann plus sou lyen sa
https://help.pgecom.com/ht/article/fees-1irhphn/

Updated on: 08/01/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!