Articles on: Rewards

Kreye kat Visa Business En Ligne

Wap bezwen login sou platfòm PGecom lan si'w poko sou li ou ka kreye yon kont sou lyen sa https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn finalize tout etap verification an epi kont ou finn set up kont ou sou platfòm PGecom lan
Wap bezwen ale kote ki make Virtual Card
Epi wap chwazi kat ke'w vle kreye an
Nan ka sa, nou bezwen kreye kat MasterCard lan
Wap chwazi kat ki gen logo MasterCard lan sou li an
Lè'w finn klike sou bouton an
Sistèm lan ta sipoze mande yon ansanm de enfòmasyon
Phone - phone kap sou kat lan
Monthly Spending Amount - kantite kob ke'w vle depanse pa mwa
List places that you're going to use the card - list kote ke wap itilize kat lan
Why do you need this card - poukisa ou vle genyen kat lan

Ansanm de enfòmasyon sa yo extrèman enpòtan pou'w ranpli yo kòrèk. Espasyalman nimewo telf ou an, paske lè'w ap fè tranzaksyon en ligne. Platfòm kote wap fè tranzaksyon en ligne an ap voye yon code pou ou. Pou'w kapab verifye tranzaksyon an, si'w mal mete nimewo telf lan, ou pap ka jwenn code sa

Lè'w fini, wap klike sou kote ki make Purchase Virtual Card anSistèm lan ap mande'w konfime frè ke wap peye pou kat lan
Frè kat lan se $25 usd li ye kap dire anviwon 3 a 4 ane (MasterCard | Visa)
Si tout bagay Ok, wap senpleman klike sou bouton ki make Purchase Virtual Card an

Lè'w fini, sistèm lan ap ba'w yon rezime de tout enfo ke'w mete yo
Wap revize ke tout enfo yo kòrèk, epi answit klike sou kote ki make Purchase Virtual Card

Sistèm lan tou chaje'w frè kat Virtuel lan
Le'w finn kreye kat lan, ou ka ale nan Dashboard ou
Wap ka tou kòmanse rechaje kat lan
Note byen ke sistèm lan ka pran 1-2 heure de tan avan ke nimewo kat lan afiche nan Dashboard
Ou mèt pasyante paske aprè kelke heure de tan, wap jwenn yon email ki di ke kap lan apwouve


FAQs
1- Poukisa nou chaje $25 usd pou kat lan, poukisa li chè konsa?
Kat sa se yon kat MasterCard international kap dire pi piti 3 ane
Ou ka rechaje'l lè'w vle epi achte lè'w vle sou li san pwoblèm


2- Eske mwen ka jwenn kat lan fizik?
Malerezman kat MasterCard pa gen kat fizik
Men si'w vle yon kat fizik, ou ka pran kat Visa Business lan
Se li menm ki gen opsyon kat fizik lan

3- Lè'm finn genyen'l, konbyen tan ke lap pran avan ke mwen ka rechaje'l?
Menm kote ke ou kreye kat lan ou ka tou rechaje'l

Wap genyen 4 opsyon de livrezon devan'w pou'w kapab rechaje'l
Opsyon livrezon kantite tan ke kòb lan ka pran avan ke li sou kat lan
Standard - 5 jou ouvrab
Regular - 3 jou ouvrab
Express - 2 jou ouvrab
Urgent - 1 jou ouvrab


4- Eske ap gen yon frè pou'w rechaje kat lan?
Frè de rechaj kat lan depann de opsyon livraison ke'w pran an
Ou ka gade list de frè nou yo sou lyen sa
👉 https://bit.ly/pg-global-fees


5- Eske nenpòt moun ka kreye'l?
Yes, depi'w pase etap verification idantite an
Ou elijib pou'w kreye kat lan

6- Mwen finn kreye kat lan, men mwen pa jwenn li non, kisa ki fè sa?
Lè'w finn kreye kat lan, ou met tann 1-2 heure de tan avan ke yo apwouve'l
Si tout fwa 24 heure de depase, nan ka sa, nou konseye'w kontakte nou epi nap ka ede'w


7- Mwen gen kat lan kounye an, kòman mwen ka mete kòb sou li?
Ou ka swiv atik sa kap moutre'w fason ou kapab rechaje kat lan
👉 https://bit.ly/pg-mastercard-deposit


8- Eske mwen ka kreye MasterCard lan pou lòt moun?
Malerezman non, men ou ka kreye kat Visa Prepeye an pou nenpòt ke wap fè yon kado

9- Ki kote ke mwen ka itilize kat MasterCard mwen an?
Ou ka achte sou nenpòt kote sa yo ansanm avèk kat MasterCard lan
- Shein
- Amazon
- AliExpress
- 1XBet
- Etc
Ou ka ale sou lyen sa epi wap jwenn yon lis ki pi long de kote ke'w ka itilize kat MasterCard ou an
👉 https://bit.ly/pg-mastercard-list-transactions

9- Eske mwen ka achte Crypto ansanm avèk kat MasterCard lan?
Yes ou ka achte Crypto ansanm avè'l san pwoblèm

10- Eske nou bay kat Visa tou?
Yes nou bay 2 lòt kat Visa
- Visa Prepeye
- Visa Business

Ou ka apran plus de diferans ki genyen antre kat Visa Business lan e MasterCard lan sou lyen sa
👉 https://bit.ly/pg-visa-vs-mastercard
FAQs
1- Eske si'm te gen MasterCard lan, mwen elijib pou li?
Yes, si'w te gen MasterCard lan, ou elijib pou li jiska 30 Janvye
Aprè 30 Janvye, malerezman ou pap elijib pou li ankò si'w pa gentan aplike

2- Eske nou pa ka aktive'l pou mwen?
Malerezman se sistèm lan kap analize sa otomatik
Si tout fwa, ou konte depanse plus ke $1000 usd sou kat ou an
Ou ka ekri nou epi nap ka ede'w jere sa

3- Kisa map bezwen fè aprè mwen finn ranpli fòmilè?
Gen yon total de 3 emails ke wap jwenn
Email konfimasyon ke nou jwenn aplikason epi pou'w ranpli fòmilè an
Email enfòmasyon sou fason kat Visa Business an fonksyone
Email de kreyasyon kont ou an
Ou sipoze jwenn tout email sa pou'w kapab finalize pwosesis kat Visa Business

Yes gen yon etap pou'w fè pou'w ka finalize kat Visa Business lan
Men une fwa ke'w finn fini'l, wap ka itilize kat sa alèz


4- Ki minimum kob ke mwen ka mete sou li?
Ou ka mete $25 usd kòm pi piti sou li
Konsa maximum lan, ou ka pase transaction nenpot $5000 usd sou san pwoblèm

Updated on: 15/03/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!