Articles on: Rewards

Kreye yon Kat Visa Prepeye International

Nan atik sa nou pral moutre'w fason ou ka kreye yon Visa Prepeye International

Pou'w kapab fè, wap bezwen genyen yon kont sou platfòm pgecom lan

Si'w poko genyen yon kont sou platfòm PGecom lan
Wap bezwen ale sou lyen sa
👉 https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w finn moute sou platfom pgecom lan
Wap bezwen ale nan pati ki make Virtual Card
Une fwa ke'w rive la, wap chwazi premye kat Visa an
Senpleman klike sou liSistèm lan pral mande'w yon ansanm de enfomasyon
First Name - prenon'w
Last Name - non fanmi'w
Email - email moun kap resevwa kat lan
Amount - kantite kob ke wap metes ou li an
Delivery Option - lè ou ta renmen jwenn kat lan

Li enpòtan pou'w verifye email lan paske se nan email ke nap voye kat lan pou ou oswa pou moun lan
Lè'w fini, wap klike sou bouton ki make Next Step lan
Ou pral rive nan pati pou'w rive tout ansanm de enfòmasyon yo
Verifye tout detay yo correct
Si tout detay yo correct, klike sou bouton ki make Next Step lan
Answit sistèm lan pral mande'w pou'w mete PIN ke'w genyen sou platfòm PGecom lan
Pin ou se yon code 6 chif ke'w te set up lè'w tap kreye kont lan oswa nan pati settings lan

Si tout bagay pase byen, ou ta sipoze jwenn kat Visa Prepeye an byento


FAQs

1- Eske kat Visa Prepeye sa gratis pou'm kreye'l?
Yes li gratis pou'w kreye'l
Ou senpleman peye pou kantite kòb ke wap mete sou li
Ansanm avèk opsyon livraison an ki vle di kilè ou ta renmen gen kòb la sou li

2- Konbyen kòb mwen ka mete sou kat Visa Prepeye an?
Ou ka mete minimum $5 usd jiska $1800 usd sou li san pwoblèm

Depi'w finn itilize tout kòb sou kat lan, li pa valid ankò

3- Ki dat ke kat Visa Prepeye sa ap expire?
Kat Visa Prepeye sa ap expire nan 3 ane

4- Konbyen fwa ke mwen ka itilize kat Visa Prepeye an?
Ou ka itilize kantite fwa ke'w vle jiskaske kòb lan fini

5- Eske mwen ka fè yon fanmi'm kado yon kat Visa Prepeye?
Yes, depi'w konn email li, ou ka voye kat lan ba li

6- Ki kote ke map jwenn kat lan?
Wap jwenn instructions pou'w finalize kat lan nan email ou

7- Ki kote mwen ka itilize kat lan Visa Prepeye sa menm?
Men yon list de kote ke'w ka itilize kat lan
✅ - Shein
✅ - Amazon
✅ - Ebay
✅ - Temu
✅ - Facebook
Etc

Ou ka ale sou lyen sa pou'w jwenn yon list ki pi long
👉 https://bit.ly/pg-visa-prepaid-list-transactions-places


8- Eske mwen ka rechaje'l le mwen finn kreye'l?
Ou ka mete yon kob sou li yon sel fwa pandan wap kreye'l lan
Depi kob ki sou li an fini, li pa valid anko

Updated on: 22/04/2024

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!