Articles on: Rewards

Men fason ou ka kreye kat virtuel ou ki rechajab

Nan atik sa nou pral fason ou kapab kat Virtuel ki rechajab lan


Wap bezwen login sou platfòm PGecom lan si'w poko sou li ou ka kreye yon kont sou lyen sa https://app.pgecom.com/signup

Une fwa ke'w moute sou li
Wap bezwen ale kote ki make Virtual Visa Card
Lè'w rive la, wap klike sou bouton ki make Purchase Virtual Card

Lè'w finn klike sou bouton an
Sistèm lan ta sipoze mande yon ansanm de enfòmasyon
First Name - prenon
Last Name - non
Email - email kap sou kat lan
Monthly Spending Amount - kantite kob ke'w vle depanse pa mwa
List places that you're going to use the card - list kote ke wap itilize kat lan
Why do you need this card - poukisa ou vle genyen kat lan

Ansanm de enfòmasyon extrèman enpòtan pou'w ranpli yo kòrèk

Lè'w fini, wap klike sou bouton ki make Purchase Virtual Card

Sistèm lan ap mande'w konfime frè ke peye pou kat lan
Frè kat lan se $25 usd li ye
Si tout bagay Ok, wap senpleman klike sou bouton ki make Purchase Virtual Card an

Lè'w fini, sistèm lan ap mande'w antre PIN ou
Wap antre kòd 6 chif ke'w genyen sou platfòm nou an
Si tout fwa ou potko te konfigire PIN, ou ka ale nan pati settings lan epi wap ka set up li

Lè'w finn antre PIN lan
Ou ta sipoze jwenn yon notification ki konfime ke tout bagay pase
Notifikasyon an ta sipoze sanble konsa


FAQs
1- Mwen te gen ansyen kat Visa an, kisa pou'm fè?
Premyeman, wap jwenn kòb ke'w te peye pou li antanke kredi epi answit wap mete rès kòb ki manke an sou kont ou pou'w ka jwenn kat Visa Business lan
Pa examp, si'w jwenn $9 usd antanke kredi epi kat lan koute $25 usd
Wap bezwen rechaje pou $16 usd pou'l ka rive $25 usd pou'w kapab pran kat lan

2- Poukisa nou chaje $25 usd pou kat lan, poukisa li chè konsa?
Kat sa se yon kat business ke li ye. Li pi chè ke ansyen kat Visa an. Men tout ansanm de avantaj ke li genyen
Ou ka enstale'l sou Apple Pay oswa Google Pay
Ou ka depanse plus ke $10000 usd sou li
Genyen aplikasyon iOS epi Android lan ou ka enstale'l sou telf ou
Li pase plus ke kote (Alibaba, Facebook, Google Ads, Shein, Etc)
Depi'w gen kòb sou li, transactions garanti ke lap pase
etc

Si tout fwa ou ta santi ke frè an, ou ka toujou pran kat Visa Prepeye an ki gratis, ou senpleman peye pou kantite kòb ke wap depoze sou li an

3- Eske mwen ka jwenn kat lan fizik?
Yes ou ka swiv aktik sa pou'w ka jwenn li fizik
👉 Men aktik lan.
Pou kounye an nou voye'l nan ansanm de peyi sa yo
USA
Canada
Haiti
Saint Domingue

Si'w gen plis kesyon sou kat Fizik lan, ou ka toujou ale sou aktik lan


4- Mwen te gen ni Visa an e ni MasterCard, kisa pou'm fè?
Premyeman, wap jwenn ni kòb ke'w te peye pou Visa an ni kòb ke'w te peye pou MasterCard lan antanke kredi epi answit wap ka aplike'l sou Visa Business lan

Si tout fwa ou gen $9 usd kredi, wap senpleman rechaje pou $16 usd pou'w ka fè'l rive $25 usd pou'w kreye kat Visa Business lan

5- Lè'm finn genyen'l, konbyen tan ke lap pran avan ke mwen ka rechaje'l?
Menm kote ke ou kreye kat lan ou ka tou rechaje'l

Wap genyen 3 opsyon devan'w pou'w kapab rechaje'l
Standard - 2 jou (gratis)
Regular - 24 heure de tan
Express - 2 heure de tan


6- Eske ap gen yon frè pou'w rechaje kat lan?
Rechaje kat lan gratis, ou pap peye frè pou'w rechaje'l men rechaj gratis lan pran 2 jou konsa tout li ka pran plus si'w pran opsyon gratis lan
Men si'w bezwen'l nan mwens ke 2 heure de tan, wap bezwen opsyon Express ki peyan oswa opsyon Regular kote wap jwenn li nan 24 heure de tan ki peyan


7- Eske mwen ka kòmanse kreye kat Visa Rechajab sa kounye an?
Yes ou ka kòmanse kreye'l

8- Mwen finn kreye kat lan, men mwen pa jwenn li non, kisa ki fè sa?
Lè'w finn kreye kat lan, ou met tann 24 heure de tan epi nap ka livre'l pou ou

9- Mwen se yon ajan, mwen te kreye kat pou yon ansanm de moun, kisa pou'm fè?
Si moun yo poko genyen kont sou sistèm lan, nou konseye'w fè moun kreye yon kont sou sistèm lan. Tout sa yo ap elijib pou yon kredi ki evalye avèk kòb ke sistèm lan te vann kat lan

Lè'w finn fèl kreye yon kont sou sistèm lan, senpleman ekri nou epi nap ka ede'w

Konsa tou ou ka senpleman ba yo kat Visa Prepaid

10- Mwen genyen kat lan kounye an, eske map ka mete kòb sou li?
Yes ou ka kòmanse mete kòb sou kat Visa Business lan san pwoblèm

11- Mwen te gent kat Visa an deja, mwen wè li disparèt, kisa pou'm fè?
Si tout fwa ke li disparèt, se paske ou jwenn kantite kòb ke'w te peye pou li antanke kredi

Si'w pa jwenn kredi an, senpleman ekri nou epi nap ekri'w

12- Mwen te kwè ke nou te di depi moun lan te gen ansyen kat lan oswa MasterCard lan, li pap peye?
Malerezman se pa tout ki kalifye pou kat lan. Akòz de sa, nou remèt ou kòb ke'w te peye pou kat lan antanke kredi plus benefis epi ou ka itilize'l jan ke ou vle

13- Mwen te yon ajan sou sistèm lan, eske nou toujou gen opsyon Ajan an?
Yes, nou konsidere'w antanke yon business. Wap elijib pou opsyon Affiliate lan ke nap vini ansanm avèl lan

14- Eske nou pap plede chanje kat ankò?
Malerezman sa nou pa ka garanti'w li men nap fè tout sa ke'n kapab pou'n pa plede chanje provider kat lan. Se sak fè nou respekte ansanm de prensip ke provider an mete an

15- Eske mwen ka achte Crypto ansanm avèk kat Visa Business lan?
- Malerezman kat sa pa fèt pou achte Crypto. Si tout fwa lè'w finn genyen kat lan ou eseye achte Crypto ansanm avè'l. Provider an ka freeze kat ou pou 1 sèmènn.

Ou ka gade yon list de transactions ki pa asepte sou kat Visa Business lan sou atik sa

Si'w bezwen achte Crypto, ou ka pran'l dirèk sou sistèm lan avèk opsyon Crypto an oswa Gift Card Binance lan. Ou ka swiv atik sa ki moutre'w fason pou'w fè'l

16- Eske mwen ka voye kòb bay nan Western Union oswa retire kòb nan ATM avèk kat lan?
- Malerezman tip de transactions pa asepte sou kat lan. Si tout fwa ou eseye, kat ou an ka freeze pandan 1 semènn. Li enpòtan ke'w gade lis de transactions ki pa asepte sou kat lan sou atik sa

Updated on: 04/06/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!