Articles on: Rewards

Men fason ou ka rechaje balans ou ansanm avek CashApp

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab rechaje balans ou ansanm avek CashApp sou platform lan


Avan menm ke nou moutre'w koman pwosesis lan mache, li enpotan pou'w okouran de ansanm de enfomasyon sa yo
Depot CashApp lan ka pran 24-48 heure de tan avan ke'w jwenn li
Ou sipoze gen akse avek fonksyonalite CashApp lan sinon nap voye'l tounen bay moun lanPremye pati ke wap bezwen fe
Se ale nan pati ki make Manuel Payment
Le'w rive ladan'l
Wap jwenn ke ou gen sa ki rele yon referans code
Ou sipoze bay moun kap fè cashApp lan pou ou referans code lan pou'l mete'l nan description an depot an
Sinon le'w pral kreye ticket, staff lan pral mande'w pou yon screenshot
Men si'w mete referans code lan, yap konplete task lan san screenshot

Le'w fini, ranpli ansanm de enfomasyon sa yo
Type
Sender Username
Amount

Epi answit klike sou bouton ki make CashApp Deposit lan
Nap raple'w ke li enpotan pou'w voye reference code lan bay moun pou'l mete'l nan description an epi depot CashApp lan ka pran 24 heure de tan avan ke'w jwenn li. Si'w plede konplete pwosesis lan san ke pa gen okenn moun ki fè depot pou ou, ekip lan ka dezaktive fonksyonalite pou ou
Sistem lan ta sipoze moutre'w ansanm de detay avan menm ke'w peze Confirm
Le'w finn revize tout detay
Klike sou kote ki make Confirm lan

Une fwa ke'w finn klike sou kote ki make Confirm lan
Wap jwenn yon notification ki di'w ke li submet avek success
Kounye an ou met tann 24 heure de tan wap jwenn li sou kont ou
Kenbe yon zye sou email ou si tout fwa nou bezwen plus enfomasyon

Updated on: 20/12/2022

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!