Articles on: Rewards

Men fason ou kapab kreye yon Kat Prepeye Visa

Nan aktik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab kreye yon kat Visa Prepeye


Yon kat Visa preye se yon kat ou mete yon kantite kòb sou li epi ou fè transactions en ligne ansanm avèl.

Premye etap
Wap bezwen ale kote ki make Prepaid Visa Card
Wap bezwen ansanm de information sa yo
First Name
Last Name
Amount
Recipient Email


Epi wap klike osu bouton ki make Create Prepaid Visa Card

Wap jwenn yon konfimasyon kap mande'w pou'w konfime transactions an
Wap senpleman klike sou bouton ki make Confirm lan
Si tout bagay pase byen
Ou ta sipoze wè yon konfimasyon nan ekran laptop lan
Epi ou met tann 2 jou, epi wap jwenn kat Visa Prepeye an


FAQs
1- Eske kat prepeye an rechajab?
- Non kat prepeye an pa rechajab. Sa vle di ou annik mete yon kantite kob sou li epi ou itilize'l. Men ou ka retire kob ki sou li epi ou kreye yon nouvo

2- Eske mwen ka bay yon moun kat Visa Preye sa?
- Yes ou ka bay nenpot zanmi'w oswa fanmi'w kat sa.

3- Ki diferans ki genyen ansanm avek Visa Prepeye an epi Gift Card lan?
- Ou jwenn CashBack ansanm avek Visa Prepeye an men Gift Card lan ou pa jwenn CashBack.

4- Eske mwen ka kreye kat Visa Preye an pou kliyan'm yo?
- Yes ou ka fè sa, wap senpleman mete email kliyan an. Oswa ou ka voye'l nan email ou epi ou ba kliyan an li.

Updated on: 12/05/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!