Articles on: Rewards

Men fason pou'w aplike pou kat Visa Business lan

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab aplike pou kat Visa Business lanPou'w kapab aplike pou kat Visa Business lan
Fòk ou elijib pou li
Pou'w verifye si'w elijib pou kat Visa business lan
Ou ka ale sou atik sa
👉 Elijibilite pou kat Visa Business lan

Depi'w elijib pou li
Sistèm lan ap tou ba'w opsyon pou'w aplike pou li
Wap senpleman parèt nan Dashboard ou
Answit wap jwenn opsyon an
Epi wap klike sou Accept InviteUne fwa ke'w aplike pou li
Wap jwenn yon email kap enkli yon fòmilè pou'w ranpli
Li enpòtan ke'w ranpli fòmilè
Si'w ranpli fòmilè
Sa ka koze reta pou yo finalize dosye'w lan

Kenbe yon zye nan email pou'w ka fè rès swivi yo


FAQs
1- Eske si'm te gen MasterCard lan, mwen elijib pou li?
Yes, si'w te gen MasterCard lan, ou elijib pou li jiska 30 Janvye
Aprè 30 Janvye, malerezman ou pap elijib pou li ankò si'w pa gentan aplike

2- Eske nou pa ka aktive'l pou mwen?
Malerezman se sistèm lan kap analize sa otomatik
Si tout fwa, ou konte depanse plus ke $1000 usd sou kat ou an
Ou ka ekri nou epi nap ka ede'w jere sa

3- Kisa map bezwen fè aprè mwen finn ranpli fòmilè?
Gen yon total de 3 emails ke wap jwenn
Email konfimasyon ke nou jwenn aplikason epi pou'w ranpli fòmilè an
Email enfòmasyon sou fason kat Visa Business an fonksyone
Email de kreyasyon kont ou an
Ou sipoze jwenn tout email sa pou'w kapab finalize pwosesis kat Visa Business

Yes gen yon etap pou'w fè pou'w ka finalize kat Visa Business lan
Men une fwa ke'w finn fini'l, wap ka itilize kat sa alèz


4- Ki minimum kob ke mwen ka mete sou li?
Ou ka mete $25 usd kòm pi piti sou li
Konsa maximum lan, ou ka pase transaction nenpot $5000 usd sou san pwoblèm

Updated on: 29/12/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!