Articles on: Rewards

Fason pou'w set up Google Authenticator - 2 Factor Authentication

Nan aktik sa nou pral moutre'w fason ou kapab konfigire Google Authenticator sou kont2 Factor Authentication se yon mezi de sekirite ki pwoteje kont ou kont moun ki arive kont mot de pass ou
Si tout fwa yon moun ta konn Password ou, ou pa bezwen enkyete'w paske 2 factor authentication an ap pwoteje'w kont pirat

Premye bagay ke wap bezwen fè
Wap bezwen ale kote ki make Settings lan
Answit wap klike sou kote ki make Advanced lan
Nan seleksyon an
Wap pran opsyon ki make TOTP an
Epi answit wap klike sou bouton ki make Submit lan

Si tout fwa li ta ba'w yon erè
Wap senpleman klike sou text anba an ki make Click here an
Epi wap kapab konfigire'l
Lè'w finn klike sou kote ki make Click here an
Sistèm lan ta sipoze tou jenere yon imaj ba ou
Wap senpleman scan imaj sa ansanm avèk Google Authenticator
Si'w poko gen Google Authenticator
Wap bezwen download li nan Apple Store an oswa nan Google Play Store an
Lè'w finn download li
Wap bezwen moute sou li
Epi wap klile sou bouton plus lan


Ou ta sipoze wè yon bouton ki rele Scan a QR Code
Wap bezwen klike sou bouton sa


Answit wap byen pozisyone kamera
Pou'w ka pran foto imaj lan
Le'w finn scann li
Google Authenticator ap ba'w yon code
Wap bezwen code sa pou'w ka mete code lan nan app lan
Si tout bagay ale byen
Li ta sipoze menne'w nan Dashboard lan


Kounye an chak lè ke wap login sou sistèm lan
Wap senpleman antre ansanm de information sa yo
Email
Password
Epi wap klike sou bouton ki make Submit
Lè'w fini
Sistem lan ap tou mande'w code Google Authenticator an
Ou prale sou app Google Authenticator an
Epi wap mete code lan pou'w kapab login sou li


Updated on: 04/05/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!