Articles on: Rewards

Kesyon e Repons nan Pwogram PG Rewards lan

Men yon list de kesyon ke anpil moun poze souvan sou platform lan1- Mwen bezwen aksè avèk Visa Business lan lan?
- Wap bezwen kreye yon kont sou platfòm lan, epi wap ka kreye kat Visa Business lan san pwoblèm pou kò'w. Pou'w kapab jwenn aksè platfòm lan, wap kreye yon kont sou lyen sa https://app.pgecom.com/signup

2- Pa ki mwayen mwen ka rechaje kont mwen?
- Ou kapab rechaje kont ou pa youn nan mwayen sa yo
a: Mon Cash, itilize lyen sa Mon Cash wap ka jwenn fason pou'w fè sa
b: Kat de kredi, ale sou lyen sa, Card
c. Pa PayPal, ou ka swiv plis sou lyen sa, PayPal
d. Si'w gen yon zanmi'w ki sou platform lan, li ka rechaje balans ou, Swiv aktik sa
e. Avek fonksyonalite Payme an, nenpot moun ka rechaje balans ou san ke li pa sou platfòm lan. Swiv aktik sa
f. Ou ka rechaje balans ou ansanm avek Zelle
g. Ou ka menm rechaje balans ou ansanm avek CashApp


3- Eske mwen ka fè retrè?
- Yes ou ka retrè sou platfòm lan pa mon cash

4: Kòman pou'm fè retrè?
- Men fason ou ka fè retrè
a: Pa yon mon cash, senpleman swiv atik sa
b: Yon zanmi'w, yes si yon moun ki sou platform lan, li ka ba'w kob lan cash epi ou fè transfè pou li
c: Sou PayPal, yes ou ka fè retrè sou Paypal tou (Fonksyonalite sa ap tounen ankò)
d: Pa bank, senpleman moun USA ki ka itilize opsyon sa, yes nenpòt bank nan USA, Pati sa ap tounen trè byento


5- Eske mwen ka achte crypto sou li?
- Yes, ou ka achte crypto direk sou platform lan. Wap jwenn opsyon sa nen menu navigasyon an oswa ou ka ale nan pati menu an ki make giftCard epi ou ka pran yon giftCard Binance ki pèmèt ou rechaje kont Binance ou dirèk de platfòm nou an a binance

6- Eske mwen ka achte sou Amazon oswa nenpòt kote en ligne?
- Yes, wap ka achte nenpòt kote yo asepte visa oswa mastercard

7- Eske mwen ka jwenn kat fizik lan?
- Yes wap jwenn li fizik. Pou kounye an nou voye kat lan nan 4 peyi sa yo
Haiti (Port au prince, Cap Haitien)
Domincan Republic
USA
Canada

Ou ka swiv atik sa sou kòman pou'w kòmande kat fizik lan

8- Eske mwen ka rechaje kat virtuel lan?
- Yes, wap ka rechaje kat lan san pwoblem. Prememan wap mete kòb lan sou balans ou, epi wap ka transfere'l sou Visa Business lan, oswa Gift Card an

9- Ki maximum kòb ke mwen ka mete sou kat virtuel lan?
- Pou kounye an nou poko gen yon maximum ke'w ka mete sou Visa Business lan.

10- Mwen wè'm pa ka kreye kat Visa Business lan pou yon lòt moun kisa, ki fè sa?
- Ou ka senpleman kreye kat virtuel Visa Business lan pou tèt ou, si'w vle kreye kat virtuel lan pou lòt moun, gen 2 fason ou ka fè sa
Ou ka fè'l kreye yon kont sou sistèm lan epi ou ede'l kreye'l
Oswa ou ka achte yon kat Visa Prepaid pou li, wap senpleman bezwen email li


11- Kòman pou’w kreye yon kont sou platform lan?
- Wap kreye yon kont sou lyen sa https://app.pgecom.com/signup epi wap reponn yon ansanm de kesyon epi kont ou an ap kreye


12- Eske mwen ka achte sou Amazon, Alibaba, AliExpress avek kat lan?
- Yes wap ka fè’l san pwoblem

13 Eske map ka voye kòb ba yon moun sou Western Union, Oswa biwo transfè yo
- Malerezman kat Visa Business lan oswa kat Visa Prepeye an pa ka voye kòb bay moun nan okenn biwo transfè.
Si'w ap voye yon kòb bay yon moun
Ou ka itilize kat Visa Prepeye an
Epi li ka konekte'l ansanm avèk kont PayPal li pou'l ka fè transactions


14 Eske Mwen ka resevwa kòb sou sistem lan?
- Yes, fanmi'w oswa zanmi'w ki pa sou sistem lan ka Voye kòb ba ou sou sistem la.
Lap senpleman bezwen lyen payme ou an pou'l ka fè sa
Ou ka aprann plus sou fonksyonalite Payme an


15- Eske si Mwen Haiti, Saint Domingue, eske mwen ka itilize sistem lan?
- Yes, nenpot kote ou ye ou ka itilize sistem lan. Depi Peyi’w lan pa nan list peyi ke USA bani yo

16- Sim an Haiti, Eske Mwen ka rechaje yon telf yon moun ki Saint Domingue?
- Yes wap ka fè sa san pwoblem. Ou ka rechaje telf nenpot moun ou vle nan plis pase 120 peyi nan mond
Nou sipòte operatè tankou
Digicel
Natcom
Claro
Viva
Altice
Vodafone
MTN


17- Eske Mwen ka rechaje ni Natcom avek Digicel?
- Yes wap ka fè sa san pwoblem


18- Eske Mwen ka rechaje balance Mwen avek Mon Cash?
- Yes wap ka fè Sa, rechaj mon cash lan otomatik. Wap senpleman ale sou lyen sa pou plis detay lyen sa


19- Eske nou gen yon aplikasyon mobile?
- Non, nou poko genyen, men ou ka download app lan sou IOS oswa Android


20- Eske Platfòm lan gratis pou'w itilize?
- Yes, platfòm lan gratis pou'w itilize.

21- Mwen rechaje balance mwen avèk kat de kredi/mastercard, mwen pa jwenn kòb lan non?
- Tout depo ansanm avèk kat de kredi fèt manuel e li ka pran 24 heure de tan avan kòb sa sou kont ou aprè verifikasyon
Si tout fwa ou pa jwenn li aprè 24 heure de tan
Ekri nou epi nap ka ede'w

22- Eske nou chaje pou chak transactions ke map fè sou kat Visa Business?
- Non, nou pa chaje'w pou chak transactions ke wap fè sou kat lan.
Men si se yon transactions international, sistèm lan ka chaje'w 1% antanke frè.
Sa vle di si'w peye $100 usd, sistèm ka chaje'w $1 usd antanke frè transactions internation sou kat lan
Transactions international vle di transactions ki pa fèt nan peyi USA konsidere antanke transactions international'
Pa examp, si'w achte sou yon platfòm tankou Amazon ki se yon platfòm USA, ebyen ou pap peye okenn frè international
Malerezman frè sa se founisè kat lan ki chaje'l


23- Mwen ta renmen fè yon interview avèk PDG, kòman pou'm fè sa?
- Senpleman ekri nou sou Facebook epi nap ka ede'w organize sa


24- Mwen wè'm gen $5000 usd sou kont mwen, eske mwen ka itilize'l?
- Depi'w wè $5000 usd sou kont ou, se paske ou nan pati simlasyon sistèm lan. Sa vle di tout transaction ke wap fè avek $5000 usd sa, se tests lap ye


25 Mwen finn teste'l, mwen anfom, mwen bezwen lanse kounye an, kisa pou'm fè
- Wap senpleman kreye yon kont sou lyen sa https://app.pgecom.com/signup pou'n ka ba'w aksè avek kote ou ka fè bon jan transaction an

26- Eske mwen ka asosye kat lan ansanm avek kont PayPal mwen?
- Yes wap ka fè sa san pwoblèm. Ou ka asosye ni Visa Business lan oswa ni Visa Prepeye an ansanm avek kont PayPal ou


27- Eske si'm gen $10 usd, mwen ka rechaje kat Visa Business lan?
- Non, minimum depo ke'w ka fè sou kat Visa Business lan se $25 usd
Sa vle di wap bezwen rechaje balans ou ansanm avèk $10 usd an epi lè'l rive $25 usd
Ou ka voye sou kat Visa Business lan


28- Eske mwen ka peye subscriptions tankou plan Netflix?
- Yes wap ka fè san pwoblem. Ou ka menm achte Gift Card Netflix kote ou ka itilize'l dirèkteman sou NetFlix

29- Eske mwen ka peye Facebook Ads ansanm avèk kat sa
- Yes, wap ka peye Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, etc ansanm avèk kat sa san pwoblèm
Men yon list de kote ke kat lan pase
Alibaba
Amazon
Ebay
AliExpress
Ads (Facebook, Google, TikTok, Pinterest, etc)
Shein
Etc.

Ou ka gade yon full list sou lyen sa

30- Eske mwen ka achte pou $5000 usd ansanm avèk kat sa?
- Yes wap ka pou $5000 usd sou kat sa san pwoblèm

31- Eske kat lan gratis?
- Non, pou'w genyen kat lan, wap bezwen peye $25 usd pou'n kreye kat Visa Business lan.


32- Eske ansyen kat lan rechajab?
- Non, li pa rechajab. Depi kat lan paret nan dashboard ou, li rechajab


33- Pou konbyen tan ke kat lan valid?
- Li valid pou 4 zan

34- Eske rechaj Mon Cash lan otomatik?
- Yes rechaj Mon Cash lan otomatik

35- Map eseye fè yon retrè MonCash, yo di'm yo voye yon code, ki kote yo voye'l?
- Sistèm lan ap voye code lan dirèkteman sou telf moun lan
Wap bezwen mete code sa back pou'w kapab finalize retrè MonCash lan

36- Mwen fè yon transactions, li pa pase, epi kòb lan soti sou kont mwen??
- Depi transactions an pa pase, kòb lan pap soti sou kont ou


37- Kisa ki Gift Card lan?
- Gift Card lan se yon kat kado ke li ye. Ou ka achte'l pou'w fè yon moun kado oswa ou ka achte'l pou tèt ou.
Gen diferan tip de Gift Card ke'w ka itilize pou'w fè transactions en ligne.
Apple Gift Card ke'w itilize senpleman sou Apple
Visa Gift Card ke'w ka itilize'l pou'w achte plizyè kote pa examp (NetFlix, Amazon, Ebay, etc)

38- Konbyen tan rechaj Visa Business lan pran?
- Sa pral depan de opsyon livraison ke'w pran an
Gen 3 opsyon ke'w ka pran
Express (2 heure de tan)
Regular (24 heure de tan)
Standard ( 2 jou - gratis)

Si'w pran opsyon Express lan, wap peye minimum $4.50 usd epi wap jwenn li nan mwens ke 2 heure de tan.
Konsa tou si'w vle tann, ou ka pran opsyon standard an ki gratis

39- Poukisa nou mande moun lan $4.50 pou'l mete kòb sou Visa Business lan nan 2 heure de tan?
- Lè'w depoze yon kòb sou sistèm lan ansanm avèk MonCash
Li pran nou 7 jou avan ke li vinn jwenn nou
Nan ide pou'n toujou gen likidite sou sistèm lan
Nou mande'w tann 2 jou avan ke nou depoze'l pou ou olye ke ou tann 7 jou
Men si'w pa ka tann, ou ka pran opsyon express kap ede'w jwenn fon an nan mwens ke 2 heure de tan

40- Ki taux ke nou itilize pou'w mete fon sou kat Visa Business lan?
- Nou itilize taux Visa an pou'n kapab fasilite'w mete kob sou kat lan plus %8 frè integrations, MonCash, sistèm, etc

41- Poukisa taux rechaj Visa Business lan wo konsa?
- Paske pa gen dola an Haiti
Ou ka chwazi depoze kòb sou kat lan ansanm avèk opsyon Zelle lan ki gratis oswa Binance ki gratis

Nou espere ke sa reponn avek kesyon yo

Updated on: 04/06/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!