Articles on: Rewards

Kesyon e Repons nan Pwogram PG Rewards lan

Men yon list de kesyon ke anpil moun poze souvan sou platform lan

1- Mwen bezwen aksè avèk mastercard lan?
- Wap bezwen kreye yon kont sou platfòm lan, epi wap ka kreye kat mastercard/visa san limit pou kò'w lè'w finn pase verifikasyon idantite'w sou platform lan. Pou'w kapab jwenn aksè platfòm lan, wap kreye yon kont sou lyen sa https://topup.pgecom.com/signup

2- Pa ki mwayen mwen ka rechaje kont mwen?
- Ou kapab rechaje kont ou pa youn nan mwayen sa yo
a: Mon Cash, itilize lyen sa Mon Cash wap ka jwenn fason pou'w fè sa
b: Kat de kredi, ale sou lyen sa, Card
c. Pa PayPal, ou ka swiv plis sou lyen sa, PayPal
d. Si'w gen yon zanmi'w ki sou platform lan, li ka rechaje balans ou, Swiv aktik sa
e. Avek fonksyonalite Payme an, nenpot moun ka rechaje balans ou san ke li pa sou platfòm lan. Swiv aktik sa
f. Ou ka rechaje balans ou ansanm avek Zelle
g. Ou ka menm rechaje balans ou ansanm avek CashApp

3- Eske mwen ka fè retrè?
- Yes ou ka retrè sou platfòm lan pa mon cash . Retrè pa bank USA avek PayPal lan ap vini tre byento

4: Kòman pou'm fè retrè?
- Men fason ou ka fè retrè
a: Pa yon ajan, kontakte yon ajan sou lyen sa
b: Pa yon mon cash, senpleman swiv atik sa
c: Yon zanmi'w, yes si yon moun ki sou platform lan, li ka ba'w kob lan cash epi ou fè transfè pou li
d: Sou PayPal, yes ou ka fè retrè sou Paypal tou (Fonksyonalite sa ap tounen ankò)
e: Pa bank, senpleman moun USA ki ka itilize opsyon sa, yes nenpòt bank nan USA, Pati sa ap tounen trè byento

5- Eske mwen ka achte crypto sou li?
- Yes, ou ka achte crypto direk sou platform lan pa yon ajan

6- Eske mwen ka achte sou Amazon oswa nenpòt kote en ligne?
- Yes, wap ka achte nenpòt kote yo asepte visa oswa mastercard

7- Eske mwen ka jwenn kat fizik lan?
- Yes, wap ka jwenn li. Wap senpleman bezwen yon address USA pou'w resevwa'l epi wap responsab pou'w fè'l antre an Haiti. Ou ka itilize Shippex oswa nenpòt lòt konpayi Shipping an Haiti ki fasilite'w antre pwodwi an Haiti.

8- Eske mwen ka rechaje kat virtuel lan?
- Yes, wap ka rechaje kat lan san pwoblem. Nenpot kob ke'w resevwa sou platform lan, li tou dispo sou kat ou an

9- Ki maximum kòb ke mwen ka mete sou kat virtuel lan?
- Nou pa gen yon maximum ke'w ka genyen sou li, men nou gen yon maximum de transaction ke'w ka fè pa jou sou li ki se $500 usd. Si'w ta renmen nou ke nou ogmante'l, ekri nou nan sevis a la kliyantèl lan

10- Mwen wè'm pa ka kreye kat mastercard/visa pou yon lòt moun kisa, ki fè sa?
- Ou ka senpleman kreye kat virtuel mastercard/visa pou tèt ou, si'w vle kreye kat virtuel lan pou lòt moun, wap bezwen devni yon ajan

11- Kòman pou’w kreye yon kont sou platform lan?
- Se sèlman yon invitasyon ke'w ka jwenn. Wap kreye yon kont sou lyen sa https://topup.pgecom.com/signup

12- Kòman pou’m devni yon ajan?
- Pou'w devni yon ajan, ou ka jwenn tout enfo yo sou lyen sa ajan

13- Eske mwen ka achte sou Amazon, Alibaba, AliExpress avek kat lan?
- Yes wap ka fè’l san pwoblem

14 Eske map ka voye kòb ba yon moun sou Western Union, Oswa biwo transfè yo
- Non ou pap ka fè sa sou sistem Nou an

15 Eske Mwen ka resevwa kòb sou sistem lan?
- Yes, nenpot moun ki sou sistem lan ka Voye kòb ba ou sou sistem la. Lap senpleman bezwen email ou.. Si moun lan pa sou sistem lan, wap bezwen akse avek fonksyonalite Payme an

16- Eske si Mwen Haiti, Saint Domingue, eske mwen ka itilize sistem lan?
- Yes, nenpot kote ou ye ou ka itilize sistem lan. Depi Peyi’w lan pa nan list peyi ke USA bani yo

17- Sim an Haiti, Eske Mwen ka rechaje yon telf yon moun ki Saint Domingue?
- Yes wap ka fè sa san pwoblem. Ou ka rechaje telf nenpot moun ou vle nan plis pase 120 peyi nan mond

18- Eske Mwen ka rechaje ni Natcom avek Digicel?
- Yes wap ka fè sa san pwoblem

19- Eske Mwen ka rechaje balance Mwen avek Mon Cash?
- Yes wap ka fè Sa, rechaj mon cash lan otomatik. Wap senpleman ale sou lyen sa pou plis detay lyen sa

20- Eske nou gen yon aplikasyon mobile?
- Non, nou poko genyen, men ou ka download app lan sou IOS oswa Android

21- Eske Platfòm lan gratis pou'w itilize?
- Yes, platfòm lan gratis pou'w itilize. Ou senpleman peye frè rechaj lan. Ou ka gade konbyen frè nou yo sou kalkilatris sa

22- Mwen rechaje balance mwen avèk kat de kredi/mastercard, mwen pa jwenn kòb lan non?
- Yes kòb lan ale, senpleman refresh paj, epi wap wè nouvo montan an parèt

23- Konbyen nou chaje pou yon transaction?
- Sa pral depann de ki transaction ke wap fè sou platfòm lan. Nou ankouraje'w gade tout frè nou yo sou lyen sa https://topup.pgecom.com/feecalculator

24- Mwen ta renmen fè yon interview avèk PDG, kòman pou'm fè sa?
- Senpleman ekri nou sou Facebook epi nap ka ede'w organize sa

25- Mwen wè'm gen $5000 usd sou kont mwen, eske mwen ka itilize'l?
- Depi'w wè $5000 usd sou kont ou, se paske ou nan pati simulasyon. Sa vle di tout transaction ke wap fè avek $5000 usd sa, se tests lap ye

26- Mwen finn teste'l, mwen anfom, mwen bezwen lanse kounye an, kisa pou'm fè
- Wap senpleman kreye yon kont sou lyen sa https://topup.pgecom.com/signup pou'n ka ba'w aksè avek kote ou ka fè bon jan transaction an

27- Eske mwen ka asosye kat lan ansanm avek kont PayPal mwen?
- Yes wap ka fè sa san pwoblèm

28- Eske mwen ka jwenn detay transaction yo?
- Yes, ou ka jwenn tout detay de frè avèk kalkilatris nou an https://topup.pgecom.com/feecalculator

29- Eske mwen ka peye subscriptions tankou plan Netflix?
- Yes wap ka fè san pwoblem
42- Eske nou chaje'w pou tranzaksyon internasyonal
- Non. Ou pa gen okenn frè tranzaksyon international ke wap peye sou kat lan

30- Ki kote mwen ka fè tranzaksyon avèk kat lan
- Ou ka fè transaction sou ansanm de kote sa yo, Amazon, Ebay, Facebook Ads, Google Ads, Netflix, ou ka ale sou lyen sa pou'w jwenn yon lis byen detaye https://help.pgecom.com/ht/article/men-lis-de-kote-kew-ka-itilize-kat-lan-74e58s/

31- Eske kat lan gratis?
- Non, pou'w genyen kat lan, wap bezwen peye $8 usd pou'n kreye kat lan pou ou.

32- Eske ansyen kat lan rechajab?
- Non, li pa rechajab. Depi kat lan paret nan dashboard ou, li rechajab

33- Pou konbyen tan ke kat lan valid?
- Li valid pou 3 zan

34- Eske rechaj Mon Cash lan otomatik?
- Yes rechaj Mon Cash lan otomatik

35- Mwen voye yon Mon Cash bay yon moun men non moun lan kòrèk?
- Si tout fwa ou fè yon retrè epi non ki sou Mon Cash moun lan pa menm, nap eseye antre an kontak ansanm avek moun lan pou'n konfime, si'n pa jwenn li, nap voye kòb sa tounen sou kont ou epi ou ka refè'l

36- Mwen fè yon transactions, li pa pase, epi kòb lan soti sou kont mwen??
- Ou met kreye yon ticket epi esplike pwoblèm lan, nap jere sa pou ou.

Nou espere ke sa reponn avek kesyon yo

Updated on: 08/01/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!