Articles on: Rewards

Kòman pou'w jwenn kat fizik lan

Nan atik sa mwen pral moutre'w fason ou kapab plase kòmande kat fizik ou an



Si'w poko gen yon kont sou sistem lan
Ou kapab kreye youn sou lyen sa

Une fwa ke'w finn gen yon kont sou sistèm lan
Wap bezwen moute sou li
Ou pral navige kote ki make Physical Visa Card lan

Lè'w klike sou li
Wap jwenn yon bouton ki make Purchase Your Physical Visa Card



Lè'w fini
Wap bezwen antre ansanm de information sa
First Name
Last Name
Street Address
City
Country
State
ZipCode

Une fwa ke'w fini
Wap peze sou bouton ki make Purchase Physical Visa Card an



Lè'w rive nan pati sa
Sistèm lan ap mande'w pou'w konfime montan ke'w pral kreye an ki se $30 usd
Answit wap ka konfime kantite tan ke nap pran pou'n voye'l pou ou
Lè'w fini, wap klike sou bouton ki make Purchase Physical Visa Card



Answit sistèm lan pral mande'w pou yon PIN 6 chix ke'w te set up nan pati settings lan
Le'w finn antre PIN lan
Wap klike sou bouton ki make Enter PIN lan



Si tout bagay pase byen
Sistèm lan ta sipoze voye yon screenshot de konfimasyon ba ou ki di'w ke ou kreye kat lan avèk siksè
Li ta sipoze parèt nan list de order kat Fizik lan ke'w kòmande yo

Updated on: 27/05/2023

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!